Nghĩa của từ Acetabulum bằng Tiếng Hàn

비구 관골 절구 세부설명 : 관골(Hip Bone)의 한 부분으로 대퇴골(Femur)의 골두와 관절을 이루는 절구와 같이 생긴 부위

Đặt câu có từ "Acetabulum"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Acetabulum", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Acetabulum, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Acetabulum trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc

1. 궁둥뼈의 윗부분은 볼기뼈절구(acetabulum)의 1/3을 구성한다.