Nghĩa của từ Abortion bằng Tiếng Hàn

유산 낙태 세부설명 : 태아의 생존력이 완성되기 이전(대개 임신 20주이내 태아의 무게 50g 이하)에 태아가 자궁밖으로 나오는 것. 또는 나오게 하는 행위

Đặt câu với từ "Abortion"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Abortion", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Abortion, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Abortion trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc