Nghĩa của từ Accessory Gland bằng Tiếng Hàn

부선 세부설명 : 유사한 구조의 선 근처 혹은 약간 떨어진 곳에 위치한 작은 선조직 집단.

Đặt câu có từ "Accessory Gland"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Accessory Gland", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Accessory Gland, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Accessory Gland trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc

1. 당시는 전립선 (prostate gland)에서 유래한 것으로 보고 prostaglandin라고 명명했다.