Nghĩa của từ Accommodationm bằng Tiếng Hàn

조절 적응 세부설명 : (안과적 용어) 수정체의 굴곡력을 증가시켜서 근거리의 물체를 볼 때 근거리 물체의 상이 망막에 정확히 맺히게 하는 과정

Đặt câu với từ "Accommodationm"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Accommodationm", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Accommodationm, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Accommodationm trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc