Nghĩa của từ Acanthosis bằng Tiếng Hàn

극세포증 표피증식증 세부설명 : 표피의 세포는 아래에서부터 기저층(Basal lays) 유극층(Prickle layer Malpighian layer) 과립층(Granular layer) 각질층(Horny layer) 등 크게 4개의 층으로 이루어 져 있음. 이 중에서 유극층(Prickle layer)의 과대증식이 있는 경우를 극세포증(Acanthosis)이라 함.

Đặt câu với từ "Acanthosis"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Acanthosis", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Acanthosis, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Acanthosis trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc