Nghĩa của từ Abscess bằng Tiếng Hàn

농양 세부설명 : 감염으로 인해서 몸속에 생긴 고름

Đặt câu với từ "Abscess"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Abscess", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Abscess, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Abscess trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc