Nghĩa của từ Abdominal Reflex bằng Tiếng Hàn

복벽반사 세부설명 : 복벽을 긁음으로서 일어나는 눈의 복근의 수축.

Đặt câu có từ "Abdominal Reflex"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Abdominal Reflex", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Abdominal Reflex, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Abdominal Reflex trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc

1. 복부대동맥류 (abdominal aortic aneurysm, AAA 또는 triple A) 는 복부동맥이 직경 3cm보다 크게 확장되거나 평소보다 50%이상 확장된 증상이다.