Nghĩa của từ abelha bằng Tiếng Việt

- {bee} (động vật học) con ong, nhà thơ, người bận nhiều việc, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) buổi vui chơi tập thể, buổi lao động tập thể, hết sức bận, nung nấu trong óc một ý nghĩ gì; có một cái gì ám ảnh trong đầu, ấp ủ trong lòng những mộng tưởng viễn vông, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nài xin, xin lải nhải

Đặt câu với từ "abelha"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abelha", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abelha, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abelha trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt