Nghĩa của từ abertamente bằng Tiếng Việt

- {frankly} thẳng thắn, trung thực - {openly} công khai, thẳng thắ

Đặt câu với từ "abertamente"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abertamente", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abertamente, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abertamente trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt