Nghĩa của từ abiogenesia bằng Tiếng Việt

- {abiogenesis} (sinh vật học) sự phát sinh tự nhiê

Đặt câu với từ "abiogenesia"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abiogenesia", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abiogenesia, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abiogenesia trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt