Nghĩa của từ abricoteiro bằng Tiếng Việt

- {apricot tree} - {apricot tree}

Đặt câu với từ "abricoteiro"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abricoteiro", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abricoteiro, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abricoteiro trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt