Nghĩa của từ aborrecer bằng Tiếng Việt

- {bore} lỗ khoan (dò mạch mỏ), nòng (súng); cỡ nòng (súng), khoan đào, xoi, lách qua, chèn (một con ngựa khác) ra khỏi vòng đua (đua ngựa), thò cổ ra (ngựa), việc chán ngắt, việc buồn tẻ, điều buồn bực, người hay quấy rầy, người hay làm phiền; người hay nói chuyện dớ dẩn, làm buồn, làm rầy, làm phiền, quấy rầy, nước triều lớn (ở cửa sông)

Đặt câu với từ "aborrecer"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aborrecer", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aborrecer, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aborrecer trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt