Nghĩa của từ abordar bằng Tiếng Việt

- {assault} cuộc tấn công, cuộc đột kích, (nghĩa bóng) sự công kích thậm tệ, (pháp lý) sự hành hung, (nói trại) hiếp dâm, cưỡng dâm - {attack} sự tấn công, sự công kích, cơn (bệnh), tấn công, công kích, bắt đầu, bắt tay vào, lao vào (công việc), ăn mòn (axit), nhiễm vào (bệnh tật), tấn công, bắt đầu chiến sự

Đặt câu với từ "abordar"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abordar", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abordar, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abordar trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt