Nghĩa của từ abeto bằng Tiếng Việt

- {fir} (thực vật học) cây linh sam ((cũng) fir tree), gỗ linh sam

Đặt câu với từ "abeto"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abeto", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abeto, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abeto trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt