Nghĩa của từ abricote bằng Tiếng Việt

- {apricot} quả mơ, cây mơ, màu mơ chim

Đặt câu với từ "abricote"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abricote", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abricote, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abricote trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt