Nghĩa của từ abomaso bằng Tiếng Việt

- {rennet-stomach} dạ múi khế (động vật nhai lại)

Đặt câu với từ "abomaso"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abomaso", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abomaso, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abomaso trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt