Nghĩa của từ ablativo bằng Tiếng Việt

- {ablative} (ngôn ngữ học) (thuộc) cách công cụ, (ngôn ngữ học) cách công cụ

Đặt câu với từ "ablativo"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "ablativo", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ablativo, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ablativo trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt