Nghĩa của từ abotoar com colchetes bằng Tiếng Việt

- {clasp} cái móc, cái gài, sự siết chặt (tay), sự ôm chặt (ai), cài, gài, móc, ôm chặt, nắm chặt, siết chặt, đan tay vào nhau

Đặt câu với từ "abotoar com colchetes"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abotoar com colchetes", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abotoar com colchetes, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abotoar com colchetes trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt