Nghĩa của từ abismo bằng Tiếng Việt

- {abyss} vực sâu, vực thẳm, biển thẳm, lòng trái đất; địa ngục - {chasm} kẽ nứt sâu, lỗ nẻ sâu, vực thẳm; (nghĩa bóng) sự ngăn cách lớn, sự cách biệt lớn (về quan điểm, tư tưởng, quyền lợi...), lỗ hổng lớn, chỗ trũng lớn - {gulf} vịnh, hố sâu, vực thẳm; hố sâu ngăn cách, xoáy nước, vực biển, biển thắm, bằng khuyến khích cấp cho học sinh đại học giỏi mà chỉ đủ điểm đỗ thường), làm chìm, làm đảm, nhận chìm (xuống vực, biển...), cấp bằng khuyến khích (cho học sinh đại học giỏi mà chỉ đủ điểm đỗ thường) - {precipice} vách đứng (núi đá)

Đặt câu với từ "abismo"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abismo", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abismo, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abismo trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt