Nghĩa của từ abdutor bằng Tiếng Việt

- {abductor} người bắt cóc, người cuỗm đi, người lừa đem đi, (giải phẫu) cơ giạng ((cũng) abductor muscle)

Đặt câu với từ "abdutor"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abdutor", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abdutor, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abdutor trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt