Nghĩa của từ abominar bằng Tiếng Việt

- {abhor} ghê tởm; ghét cay ghét đắng - {abominate} ghê tởm; ghét cay ghét đắng, (thông tục) không ưa, ghét mặt, (thơ ca) ghê tởm, kinh tởm - {loathe} ghê tởm, kinh tởm, ghét

Đặt câu với từ "abominar"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abominar", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abominar, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abominar trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt