Nghĩa của từ Abernethy's Sarcoma bằng Tiếng Hàn

아버네티육종 세부설명 : 주로 구간에서 볼 수 있는 지방종양.

Đặt câu với từ "Abernethys Sarcoma"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Abernethys Sarcoma", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Abernethys Sarcoma, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Abernethys Sarcoma trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc