Nghĩa của từ abril bằng Tiếng Việt

- {April} tháng tư, người bị cho ăn cá tháng tư (bị đùa nhả, đánh lừa), cá tháng tư (trò đùa nhả, đánh lừa nhau vào ngày mồng 1 tháng 4), trời sập sùi lúc nắng lúc mưa, (nghĩa bóng) khóc đấy rồi lại cười đấy, khóc khóc cười cười

Đặt câu với từ "abril"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abril", trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abril, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abril trong bộ từ điển Từ điển Bồ Đào Nha - Tiếng Việt