Nghĩa của từ accolement bằng Tiếng Hà Lan

accolement [akɔləm] vereniging

Đặt câu có từ "accolement"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "accolement", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ accolement, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ accolement trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan

1. La sous-province de Minnesota River Valley est interprétée comme un accolement accrétionnaire tardif annexé à la Province du lac Supérieur.