Nghĩa của từ accomodation bằng Tiếng Hà Lan

accomodation [akɔmɔdasjõ] aanpassing

Đặt câu với từ "accomodation"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "accomodation", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ accomodation, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ accomodation trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan