Nghĩa của từ accordailles bằng Tiếng Hà Lan

accordailles [akordaj] engagement, verloving engagement, verloving verloving

Đặt câu với từ "accordailles"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "accordailles", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ accordailles, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ accordailles trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Pháp - Hà Lan