Nghĩa của từ aam bằng Tiếng Anh

aam [am] aum

Đặt câu với từ "aam"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aam", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aam, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aam trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh