Nghĩa của từ aan de bằng Tiếng Anh

aan de [andə] the, tothe

Đặt câu có từ "aan de"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aan de", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aan de, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aan de trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh

1. Denk eens aan de tranen die aan de buitenkant vloeien,

2. Aan de politie.

3. Aan de kant!

4. Aan de overkant.

5. Aan de slag.

6. Aan de leiband.

7. 10 Hij zette de Zee aan de rechterkant, aan de zuidoostkant.

8. Aan de ketting, buiten.

9. Heil aan de Koning.

10. Heil aan de Goden.

11. Denk aan de Spartanen.

12. Dit zijn ernstige bevriezingen aan de voeten, ernstige bevriezing aan de neus.

13. Aan de donkere kant: mensen als ik ontsnappen niet aan de politiek.

14. Niets aan de hand.

15. Dood aan de heidenen.

16. Aan de slag, kanjer.

17. Aan de paal bespot

18. Heil aan de barbaren.

19. Heil aan de koning!

20. Filippenzen, brief aan de

21. Aan de paal genageld

22. Punt aan de lijn.

23. Zo aan de muur.

24. Niks aan de hand.

25. Aan de leerkrachtenraad deelnemen.

26. Blijf aan de rechterkant.

27. 39 Vijf karren zette hij aan de rechterkant van het huis en vijf aan de linkerkant van het huis. Hij zette de Zee aan de rechterkant van het huis, aan de zuidoostkant.

28. Zware schade aan de romp.

29. Een uitnodiging aan de jongeren

30. Heil aan de machtige Caesar.

31. Een woord aan de ouders

32. Die tekens aan de buitenkant.

33. Aan de kust van Amalfi.

34. Maar denk aan de juweelkever.

35. Twijfel niet aan de prinses!

36. Bevestig afluisterapparatuur aan de deur.

37. „Aan de rechterhand der kracht”

38. Denk aan de vorige kerst.

39. Een eind aan de geheimhouding

40. Zichzelf bekendmakend aan de wereld.

41. Meer vrouwenstemmen aan de tafel?

42. Aan de minste van deze

43. Aan de engel van Pergamum

44. De regering aan de lijn.

45. Voer ze aan de jakhalzen.

46. We timmeren aan de weg.

47. Voorzichtig aan de tafels... senator.

48. Ik zat aan de grond.

49. en aan de borst gelegd?

50. Een gezwel aan de eierstok.