Nghĩa của từ aan de grond lopen bằng Tiếng Anh

aan de grond lopen [andəxrɔntlopən] strand

Đặt câu có từ "aan de grond lopen"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aan de grond lopen", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aan de grond lopen, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aan de grond lopen trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh

1. De goden en ik lopen niet over gemeenschappelijke grond.

2. Ik zat aan de grond.

3. Ze knagen aan de uitgedroogde grond

4. Hij heeft haar aan de grond gezet.

5. Zijn schip liep aan de grond bij Hawaii.

6. Intussen zitten echte Amerikanen compleet aan de grond.

7. De wip aan jouw zijde crasht op de grond.

8. Doordat overirrigatie te veel zout aan de grond toevoegt.

9. Ik offer aan deze grond deze gin.

10. Je zou tegen onvriendelijke gasten aan kunnen lopen.

11. De grond ook.

12. Op de grond.

13. Tegen de lamp lopen.

14. Die grond behoort al eeuwenlang toe aan ons dorp.

15. Ze hadden gezwoegd om hun levensonderhoud aan de dorre grond te onttrekken.

16. Voer graan aan herbivoren, pesticiden aan monoculturen, chemicaliën aan grond, kip aan vissen, en de gehele agribusiness heeft eenvoudigweg gevraagd:

17. Na maanden van beledigingen, leugens en vernedering zat ik geestelijk aan de grond.

18. De grond deed niets.

19. Soldaten op de grond.

20. Niemand op de grond.

21. Lopen, piraat.

22. Op de grond, nu.

23. Lopen, zoontje.

24. Over de hele wereld lopen zo’n 800 miljoen mensen gevaar aan ondervoeding te sterven.

25. ‘En [Jezus] gaf aan de schare bevel, dat zij op de grond zouden gaan zitten.