Nghĩa của từ aan de andere kant bằng Tiếng Anh

aan de andere kant [andəɑndərəkɑnt] ontheotherhand

Đặt câu có từ "aan de andere kant"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aan de andere kant", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aan de andere kant, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aan de andere kant trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh

1. Ze zijn aan de andere kant.

2. Abdullah woont aan de andere kant.

3. Ik zie jullie aan de andere kant.

4. En wat staat er aan de andere kant?

5. Aan de andere kant is cosmetische chirurgie geen wondermiddel.

6. Ik ga dus 5y aan de andere kant brengen.

7. Africa is aan de andere kant van de zee.

8. Zet Na aan de andere kant van het bord.

9. Jij aan de andere kant, bent een wandelend roddelblad.

10. misschien heeft hij meer geluk aan de andere kant.

11. Dat is aan de andere kant van de dokken!

12. Aan de andere kant hebben veel christelijke echtparen geen kinderen.

13. Vergadering van zielen aan de andere kant van de sluier

14. En aan de andere kant de tragedie en het treurspel.

15. Aan de andere kant de Denen die oud- Noors spraken.

16. Aan de andere kant zit er veel werk in deze broek.

17. Er staat een schuur aan de andere kant van de stad.

18. Ik hoorde hem aan de andere kant van de lijn huilen.

19. Aan de andere kant weet ik precies wat er dan gebeurt.

20. Hij was aan de andere kant van het zwembad, bij het diepe.

21. Dus jij bent de man aan de andere kant van de lijn.

22. Er is'n oude saloon daar aan de andere kant van de stad.

23. Wat bezielt jullie mensen aan de andere kant van het politieke spectrum?

24. Aan de andere kant van het schiereiland ligt Cabo Pulmo, een slaperig vissersdorpje.

25. Aan de andere kant, dit is een gevonden voorwerp, een waaiertje dat ik vond.

26. De Grieken aan de andere kant, zalfden hun de doden met... parfum en kruiden.

27. Alleen de Nachtwacht staat tussen het rijk... en wat aan de andere kant ligt.

28. De Seeker is duizenden kilometers van hier, aan de andere kant van de Barrière.

29. Je hoort niet aan de andere kant van de wereld bij de stenen mensen.

30. Aan de andere kant had mijn definitie van zelf een hoop aan geloofwaardigheid ingeboet.

31. Aan de andere kant, als je een lucifer afstrijkt blaas je de planeet op.

32. In het beste geval, horen we de chaos aan de andere kant van de richel.

33. Aan de andere kant is een valse getuige vol bedrog en bevordert hij rechterlijke dwalingen.

34. Aan de andere kant, als je denkt dat iets beter is, moet je dat doen.

35. De combinatie van spin aan de ene kant, en het Internet aan de andere kant.

36. Kan het aan de andere kant zijn dat jij op internet verbergt wat je bent?

37. Ik denk dat ik een hond hoorde piepen aan de andere kant van de muur.

38. Als je aan deze kant van het touw trekt, verdwijnt het aan de andere kant.

39. Laat ons 5y bij beide zijden optellen. Ik wil y namelijk aan de andere kant.

40. Ze woonde aan de andere kant van de baai tussen het oud geld... van East Egg.

41. Aan de andere kant, is het ons beurt om alle plezier van de wereld te hebben.

42. Jij, aan de andere kant, was verbijsterd, elke keer als iemand zich gedraagt als een mens.

43. Mijn huis ligt aan de andere kant van de zee waar mijn mensen op me wachten.

44. Hij denkt dat hij de getuigenbescherming in gaat, en het geld aan de andere kant krijgt.

45. Aan de andere kant kan armoede rampzalig zijn wanneer zich onverwachte gebeurtenissen voordoen. — 15/9, blz. 24.

46. Hij moest gaan vechten in dezelfde oorlog als Gabriel, maar aan de andere kant van het front.

47. Ik reed iets verder en keerde, zodat ik nu aan de andere kant van de weg reed.

48. + Aan de ene kant was de wolk donker en aan de andere kant verlichtte hij de nacht.

49. Als we aan de andere kant zijn, ga je in bad... of ik en de jongens wassen je.

50. Aan de andere kant hebben veel jongeren geleerd om vol vertrouwen op te komen voor wat ze geloven.