Nghĩa của từ aamborstigheid bằng Tiếng Anh

aamborstigheid [ambɔrstəxhɛi˘t] asthma, shortnessofbreath, wheeziness asthma, shortnessofbreath, wheeziness

Đặt câu với từ "aamborstigheid"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aamborstigheid", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aamborstigheid, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aamborstigheid trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh