Nghĩa của từ aan alle kanten bằng Tiếng Anh

aan alle kanten [anɑləkɑntən] oneveryside

Đặt câu có từ "aan alle kanten"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aan alle kanten", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aan alle kanten, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aan alle kanten trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh

1. Kom op, deze zaak stinkt aan alle kanten naar Rabbit.

2. 10 Hij breekt mij aan alle kanten af tot ik instort.

3. 20 tot 30 kneuzingen aan alle kanten... inclusief verdedigingswonden aan de handen en onderarmen.

4. De stad is, met uitzondering van de noordzijde, aan alle kanten omgeven door diepe valleien.

5. Dan stopte ik een zonnebril in mijn baard, aan alle kanten haar, en ik zei dan

6. De poorten aan alle kanten van de stad, één voor elke stam, vormen een goede illustratie van openheid.

7. Dan stopte ik een zonnebril in mijn baard, aan alle kanten haar, en ik zei dan Ik heb geen stinkend vliegbrevet nodig.

8. Net onder het oppervlak van deze discussies, waar de passie aan alle kanten vanaf spat, liggen grote vragen van moraalfilosofie. Vragen over gerechtigheid.

9. 37 Ja, zij werden aan alle kanten aangevallen en gedood en verdreven, totdat zij in het westen en in het noorden waren verstrooid, totdat zij de wildernis hadden bereikt, die Hermounts werd genoemd; en het was dat deel van de wildernis dat onveilig werd gemaakt door wilde en vraatzuchtige dieren.