Nghĩa của từ aan elkaar vastmaken bằng Tiếng Anh

aan elkaar vastmaken [anɛlkarvɑstmakən] connect, joi

Đặt câu có từ "aan elkaar vastmaken"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aan elkaar vastmaken", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aan elkaar vastmaken, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aan elkaar vastmaken trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh

1. Even mijn schoen vastmaken, hoor.

2. Maar houd op met staren en help me met vastmaken.

3. en moedigen elkaar dus aan

4. Ze praten, kijken elkaar aan.

5. Ze zijn aan elkaar getapet.

6. Ze hebben m'n schoenveters aan elkaar gebonden.

7. Beide grootten zijn aan elkaar gerelateerd. Hier ziet u waar ze van elkaar verschillen:

8. Twee vogels, aan elkaar vast, in een kooi.

9. Eens kijken hoe trouw ze aan elkaar zijn.

10. Haal gebrek aan zelfbeheersing en vrijheid niet door elkaar.

11. We gaan nergens heen met onze enkels aan elkaar.

12. Als ik deze twee kabels weer aan elkaar zet

13. Aan elkaar gedragen ze zich als een eersteklas quadrocopter.

14. In feite vullen bewezen wetenschap en ware religie elkaar aan in plaats van elkaar tegen te spreken.

15. Hoe vraag je aan hen die elkaar ooit bevochten en vermoordden om samen, naast elkaar, te gaan hardlopen?

16. Alles bij elkaar verspil ik dus geen energie aan zelfbeklag.

17. Als wolven elkaar verslinden, is het niet aan de herder.

18. Reuk en herinnering zijn aan elkaar verbonden in onze hersenen.

19. Het karakter aan de linkerkant is twee bergen op elkaar.

20. Ze leggen voorraden massavernietigingswapens aan om elkaar te kunnen uitmoorden.

21. Drie van de originele entiteiten waren elkaar aan het aanklagen.

22. Gewapende strijd en ongewapende politiek zijn nochtans verwant aan elkaar.

23. Ze leren elkaar tradities die van ouder aan nakomelingen wordt doorgegeven.

24. Aan de wortel van het bestaan ontmoeten geest en materie elkaar.

25. De eerste dag waren ze zelfs aan het schreeuwen naar elkaar.