Nghĩa của từ aalvormig bằng Tiếng Anh

aalvormig [alvɔrməx] anguilliform, eel‐shaped

Đặt câu với từ "aalvormig"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aalvormig", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aalvormig, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aalvormig trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh