Nghĩa của từ aan boord bằng Tiếng Anh

aan boord [anbort] aboard, onboard aboard onboard

Đặt câu có từ "aan boord"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aan boord", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aan boord, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aan boord trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh

1. Stuurboord aan boord

2. Vier piraten aan boord.

3. Cast en crew aan boord.

4. Wij hadden kernwapens aan boord.

5. Hij is niet aan boord.

6. Avondrood, mooi weer aan boord.

7. Het is ruim aan boord.

8. Beide bemanningen zijn aan boord.

9. Haal alle spullen aan boord.

10. Zo lang mogelijk aan boord blijven.

11. Maar ik zag wapens aan boord.

12. We hebben een bom aan boord.

13. De havenmeester zag haar aan boord glippen.

14. Ik kan hem zo aan boord stralen.

15. Er is een Airmarshall aan boord.

16. Ik wil aan boord gestraald worden.

17. Zijn de piraten nog aan boord?

18. Zo lang mogelijk aan boord blijven

19. Er is geen apparatuur aan boord.

20. Mijn schip heeft verschillende regimenten aan boord.

21. Hij houdt wel van totale vreemden aan boord.

22. Dat waren de normale toestanden aan boord.

23. Ik heb experts aan boord die alle voorwerpen conserveren.

24. Ik heb nog nooit aan boord op tijd...

25. Hij was commandant aan boord van de onderzeeboot Hr.

26. Ze heeft haar identiteit verzwegen om aan boord te komen.

27. Dat wist ik pas toen we aan boord waren.

28. Eén van de piraten is aan boord van de starboard helikopter.

29. Alleen de havenmeester was aan boord toen de brand uitbrak.

30. Ik heb genoeg aan boord om'n ezel te laten stikken.

31. De bom ontplofte net nadat de passagiers aan boord gingen.

32. Ik hoop dat dat wonderserum ook echt aan boord is.

33. Kun je met de spullen aan boord een bom maken?

34. We wachten op bericht van het team aan boord van de Acheron.

35. Een derde van hun troepen zijn aan boord voor de verdediging.

36. Ze zijn niet aan boord gegaan van de vlucht naar Hongkong.

37. Het is een grote eer je aan boord te hebben voor deze...

38. De eerste zending van wat u aan boord hebt van uw schepen.

39. Voor de energievoorziening heeft Voyager 1 drie thermo-elektrische radio-isotopengeneratoren aan boord.

40. Er was een explosie aan boord, Ik herinner me het nu ook.

41. Noach schepte nooit zoveel gelul van degene die hij aan boord had.

42. Ik blijf aan boord met de kapitein om deze kusten in kaart brengen.

43. Het vliegtuig botste tegen de vulkaan, waarbij iedereen aan boord om het leven kwam.

44. Als u in deze baai aan boord komt, ontwijkt u't garnizoen in Vera Cruz.

45. Ze namen'm onder loep, hij had niemand aan boord, ze lieten hem door.

46. Ik herinner me een kapitein, die nogal tegen... alleenstaande vrouwen aan boord was.

47. Ze hebben ook nog een batterij, een computer, diverse sensoren en radio's aan boord.

48. Aan boord was ook William Adams, die als eerste Engelsman voet in Japan zette.

49. Dit is niet de eerste keer dat NRK aan boord van een schip was.

50. Ik ben bereid om de Chinese zeelui... aan boord van onze ijsbreker te laten gaan.