Nghĩa của từ aan de rechterkant bằng Tiếng Anh

aan de rechterkant [andərɛxtərkɑnt] ontheright

Đặt câu có từ "aan de rechterkant"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aan de rechterkant", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aan de rechterkant, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aan de rechterkant trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh

1. Blijf aan de rechterkant.

2. Het binnenland van Groenland is aan de rechterkant.

3. Het Intelligence-venster wordt aan de rechterkant geopend.

4. Aan de rechterkant is mijn netvlies volmaakt symmetrisch.

5. Het beeld aan de rechterkant is een ultraviolet afbeelding.

6. Die knappe vent aan de rechterkant ben ik niet.

7. 10 Hij zette de Zee aan de rechterkant, aan de zuidoostkant.

8. Haar zus Kylie, die nu arts is, aan de rechterkant.

9. Aan de rechterkant van de demo -- trek eens een vrolijk gezicht.

10. In de aangrenzende ruimte aan de rechterkant de zuster begon te snikken.

11. Maar de man hier aan de rechterkant, hij doet de strek.

12. 11 Toen verscheen Jehovah’s* engel aan hem, aan de rechterkant van het reukofferaltaar.

13. Hier aan de rechterkant is wat wij de Steven- Spielberg- gedenktekenmodule noemen.

14. 39 Vijf karren zette hij aan de rechterkant van het huis en vijf aan de linkerkant van het huis. Hij zette de Zee aan de rechterkant van het huis, aan de zuidoostkant.

15. De groepstabel aan de rechterkant geeft de resultaten van alle mogelijke samenstelling van symmetrieën.

16. Uit de naburige kamer aan de rechterkant de zuster was fluisteren Gregor op de hoogte:

17. Hier zie je vier grijze tegels aan de linkerkant, zeven grijze tegels aan de rechterkant.

18. 6 Ook maakte hij tien wasbekkens. Hij zette er vijf aan de rechterkant en vijf aan de linkerkant.

19. Als we de gelijkheid willen behouden, moeten we alles wat we links doen ook aan de rechterkant doen.

20. Het object aan de rechterkant is gemaakt van verschillende stoffen, van silicium en metaal en kunststof en ga zo maar door.

21. Vanaf het strand riep Jezus: „Werpt het net aan de rechterkant van de boot uit en gij zult wat vinden.”

22. Statistieken die al in een rapport worden gebruikt, zijn gelabeld met kolomkoppen en worden aan de rechterkant van de rapporttabel weergegeven.

23. In dit gedeelte stond links van de ingang een prachtige zevenarmige lampestandaard, en aan de rechterkant bevond zich een tafel met toonbrood.

24. Die aan de rechterkant komt van een geel oppervlak, in de schaduw, van links gezien, met een doorzichtig roze vlak ervoor

25. Begin met het bestek voor het hoofdgerecht, leg de vork aan de linkerkant en het mes aan de rechterkant omdat we ze met die handen gebruiken.

26. Als ik kies voor een andere manier van bewegen - aan de rechterkant bijvoorbeeld - dan zal ik een andere opdracht en andere ruis krijgen in een luidruchtig systeem, erg ingewikkeld.

27. Ze staat vis- à- vis voor het slachtoffer aan de rechterkant, buigt haar onderlijf en legt een enkel ei, een enkel ei in de lichaamssappen van de bladluis.

28. Ze staat vis-à-vis voor het slachtoffer aan de rechterkant, buigt haar onderlijf en legt een enkel ei, een enkel ei in de lichaamssappen van de bladluis.