Nghĩa của từ aalfuik bằng Tiếng Anh

aalfuik [alfəʏk] eel‐pot, eel‐trap

Đặt câu với từ "aalfuik"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "aalfuik", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ aalfuik, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ aalfuik trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh