Nghĩa của từ 2propanol bằng Tiếng Hungari

2-propanol izopropilalkohol

Đặt câu với từ "2propanol"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "2propanol", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 2propanol, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 2propanol trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari