Nghĩa của từ a bit of news bằng Tiếng Hungari

egyhír hír újság

Đặt câu có từ "a bit of news"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a bit of news", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a bit of news, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a bit of news trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari

1. A stiff b. - and- s. first of all, and then I've a bit of news for you. "

2. Blandishment poking her head into his office with a bit of news: I just called the printer; he says that Mr