Nghĩa của từ a bare thank you bằng Tiếng Hungari

egyrövidköszönöm egyszárazköszönöm

Đặt câu có từ "a bare thank you"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a bare thank you", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a bare thank you, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a bare thank you trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari

1. Thank you for being a part of Bughouse! Thank you!

2. Thank you for being a part of Bughouse! Thank you!

3. A D-minus, thank you.

4. Thank you schedule to read my curriculum vitae, thank you.

5. Thank you!

6. Thank you, you are a most gracious hostess.

7. Thank you , then take a bow.

8. Thank you for choosing Caramba, a …

9. Thank you, Amah.

10. Thank you, Alec.

11. Thank you, Airman.

12. Thank you, Paul!

13. Thank you, Limón.

14. Yes, thank you

15. Thank you, sheriff.

16. Thank you, Varnak.

17. Thank you, Coach.

18. Dan, thank you.

19. Thank you, Liza.

20. Thank you, sir...

21. Thank you, Cob.

22. No, thank you.

23. Thank you, Trix.

24. " Thank you industrialization.

25. Thank you, Mittens.