Nghĩa của từ 1propanol bằng Tiếng Hungari

1-propanol n-propilalkohol

Đặt câu với từ "1propanol"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "1propanol", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 1propanol, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 1propanol trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari