Nghĩa của từ a block of stone bằng Tiếng Hungari

kôkocka

Đặt câu có từ "a block of stone"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a block of stone", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a block of stone, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a block of stone trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari

1. It needs skill to chip a block of stone into a recognizable shape.