Nghĩa của từ a bar of chocolate bằng Tiếng Hungari

egyszeletcsokoládé

Đặt câu có từ "a bar of chocolate"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a bar of chocolate", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a bar of chocolate, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a bar of chocolate trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh - Hungari

1. He was chomping away on a bar of chocolate.

2. It cost a cigarette or half a bar of chocolate a peek.

3. The supermarket is giving away a bar of chocolate to everyone who comes today.

4. It was less than I would pay for a bar of chocolate at home.