Nghĩa của từ Accessory Cell's bằng Tiếng Hàn

부세포 세부설명 : 면역반응의 개시에서 T림프구 B림프구와 함께 협력하는 세포로서 식작용을 한다.

Đặt câu với từ "Accessory Cells"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Accessory Cells", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Accessory Cells, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Accessory Cells trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc