Nghĩa của từ nhao nhao bằng Tiếng Việt

nhao nhao
[nhao nhao]
to kick up a din/fuss/racket/row/rumpus; to create an uproar
Các học sinh nhao nhao phản đối quyết định của hội đồng kỷ luật
The pupils kicked up a racket to show their disapproval of the disciplinary committee's decision

Đặt câu với từ "nhao nhao"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhao nhao", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhao nhao, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhao nhao trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Sau đó mọi người nhao nhao:

2. Ở đâu cũng nhao nhao.

3. Ai cũng nhao nhao đi kiếm những thứ ngu ngốc, có khi còn chẳng được gì.