Nghĩa của từ nhinh bằng Tiếng Việt

nhinh
[nhinh]
cũng như nhinh nhỉnh
increase; (of water) rise, swell

Đặt câu với từ "nhinh"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhinh", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhinh, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhinh trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt