Nghĩa của từ nhem bằng Tiếng Việt

nhem
[nhem]
như lem
lem nhem Scrawling.
Viết lem nhem
To scrawl, to have a scrawling handwriting.
dirty; soiled

Đặt câu với từ "nhem"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhem", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhem, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhem trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Lem nhem hết rồi.

2. Nó đã nhem nhóm những cuộc xung đột ở Chad và Darfur.

3. Cậu đến ngôi nhà nhỏ hoang phế kia khi trời vừa nhá nhem tối.

4. Cái thằng ôn nhem nhuốc kia là bạn của em thật à?

5. Trước khi chân các người vấp trên núi lúc nhá nhem tối.

6. Chúng ta chơi ông ta và giờ đây thì ướt nhem, tiền cũng không lấy được.

7. Chúng tôi trở lại bến lúc trời nhá nhem tối, nhưng đã mong đợi cuộc thám hiểm ngày mai.

8. Tiếng gáy bắt đầu vào buổi rạng đông cho đến khi chiều tàn lúc trời đã nhá nhem.

9. Nó hơi nhem nhuốc vì bị tôi ngồi lên lúc lái xe...... chứ không phải vì vừa mới được in ra

10. Nó hơi nhem nhuốc vì bị tôi ngồi lên lúc lái xe chứ không phải vì vừa mới được in ra.

11. Chúng tìm kiếm thức ăn vào buổi sáng (hừng đông) và buổi tối (lúc chạng vạng hay nhá nhem tối).

12. Bàn tay học trò của tôi, sạch và mềm mại trên bàn tay lao động của ông nhem nhuốc và chai sạn.

13. Năm 1832, Metternich giới thiệu các đạo luật theo đó kiềm chế các phong trào tự do vừa nhem nhúm ở Đức.

14. Vậy nên vào năm 1860, họ nhìn thấy cái công nghệ nhem nhuốc này cái mà làm cho cuộc sống ở thành phố New York ngộp thở.

15. (Cười) Vậy nên vào năm 1860, họ nhìn thấy cái công nghệ nhem nhuốc này cái mà làm cho cuộc sống ở thành phố New York ngộp thở.

16. Sau đó 19 con la chất đầy ba mươi bảy tên cướp với những chiếc vại , và cả vại dầu nữa , và đi vào thành lúc nhá nhem tối .

17. Hermann Göring hứa với Guderian rằng sẽ tiến hành 1 cuộc không kích yểm trợ dữ dội đặc biệt kéo dài liên tục 8 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng cho đến lúc nhá nhem tối.

18. Vào ngày 29 tháng 1, ở vị trí cách 50 mi (80 km) về phía Bắc đảo Rennell, máy bay ném bom-ngư lôi Nhật Bản Mitsubishi G4M ("Betty") bay đến ở tầm thấp từ phía Đông, ẩn nấp trong thời tiết nhá nhem.

19. Các thành viên ủy ban khác là Chan Samay (Phó trưởng ban), Sieu Heng (bộ trưởng), Chan Dara (chỉ huy quân sự), Meas Vong (chỉ huy quân sự), Meas Vannak (chỉ huy quân sự), Chau Yin (chỉ huy quân sự), Nhem Sun (chỉ huy quân đội), Sok Saphai (chỉ huy quân sự), Ngin Hor (chỉ huy quân sự), Keo Moni, Ney Sarann, một người đại diện Phnôm Pênh (có thể là Keo Meas) và hai người đại diện cho kiều bào Khmer.