Nghĩa của từ nhen bằng Tiếng Việt

nhen
[nhen]
Kindle, light, enkindle; (fig) rouse
Lửa mới nhen
The fire has just been kindled.
nhen lửa
To kindle (light) a fire.

Đặt câu với từ "nhen"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhen", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhen, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhen trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ngủ ngon nhen

2. Hoặc nhỏ nhen.

3. Con người nhỏ nhen

4. ▪ Tránh ghen ghét nhỏ nhen.

5. Sao cậu lại nhỏ nhen thế?

6. Cảm ơn, ngài " Nhỏ nhen "!

7. Nó nhỏ nhen và ích kỷ.

8. Chúa tôi, tôi thật nhỏ nhen mà.

9. Đừng để ý những điều nhỏ nhen .

10. Tôi đâu đến nỗi nhỏ nhen như thế".

11. Chọn tiến bộ thay vì sự nhỏ nhen.

12. Và dùng thông tin đó để nhen nhóm giải pháp?

13. Mình còn cá nhân lắm, nhỏ nhen và ti tiện.

14. Và đức tin của ta sẽ được nhen nhúm lại.21

15. Năm 1937, bắt đầu nhen nhúm phong trào chống đối Hitler.

16. Duy trì cái ủy ban đó nhưng cứ nhen nhóm dần.

17. Không có chút gì cả về sự hờn giận nhỏ nhen!

18. Tớ thật là thằng tồi và ích kỷ nhỏ nhen.

19. Khởi động lại, trang bị lại, nhen nhóm lại, gì cũng được!

20. 2000 dặm về phía bắc thuộc Birani bạo loạn đang nhen nhóm.

21. Hy vọng nhen nhúm trở lại, các thủy thủ nhổ neo và dương buồm.

22. Không có chút bóng dáng của sự ganh tị nhỏ nhen nào cả!

23. Cathy, lời khai của chị có vẻ rất nhỏ nhen và đầy thù hận.

24. Hãy cố nhen lại tình yêu lúc ban đầu.—Nhã-ca 8:6.

25. Người ta bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ rằng loài khủng long rất đặc biệt.

26. Tính nhẫn nhịn như thế giúp chúng ta tránh nuôi lòng hờn giận nhỏ nhen.

27. Không có cuộc nổi loạn nào đang nhen nhúm cả trừ khi Ngài tạo ra nó.

28. Người chồng không nên để lòng mình nhen nhúm ý muốn được phụ nữ khác ngưỡng mộ.

29. Ước muốn hiểu biết Kinh Thánh đã nhen nhúm trong lòng tôi từ lúc còn trẻ.

30. Những gì đã mất ở đứa con trai, ông ấy đã cố nhen nhóm lại trong cô.

31. Xã hội chuyên tiêu dùng ngày nay rất giỏi trong việc nhen nhúm ngọn lửa tham lam.

32. 12. (a) Khi sống trên đất, Chúa Giê-su đã nhen ngọn lửa theo nghĩa nào?

33. Sau cuộc tái ngộ đầy ngượng ngịu, Gatsby và Daisy lại nhen nhóm tình cảm với nhau.

34. Cô tin rằng mọi người khác bị thúc đẩy bởi tính ích kỷ, nhỏ nhen, và thù ghét.

35. • Làm sao chúng ta có thể giúp nhen lại lòng yêu mến ban đầu của một hội thánh?

36. Anh muốn nó là một cái gì nhỏ nhen, một cái gì bẩn thỉu và đê tiện.

37. Chúng ta có lý do để loại bỏ bất cứ tham vọng nào nhen nhóm trong lòng mình.

38. Cậu đã từng nhen nhóm hy vọng được làm quý ông rồi lại lần nữa trở nên nghèo kiết.

39. Sau khi vất vả mở cửa để vào rồi nhen lửa, tôi nghỉ ngơi được vài tiếng đồng hồ.

40. Bạn có để những chướng ngại nhỏ nhen cản trở và làm bạn không đi rao giảng đều đều không?

41. Nhưng " ngọn lửa châm ngòi " được nhen nhóm trên mức thất nghiệp cao , tham nhũng và giá lương thực tăng .

42. Cuối phần 4, cô và Barney nhen nhóm một mối quan hệ, những lại kết thúc nó vào phần 5.

43. Nếu lòng yêu thương đối với một tín đồ Đấng Christ đã nguội lạnh, chúng ta có thể nhen nhúm lại.

44. Thưa là không, bởi vì nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra vào năm 1998, ngọn lửa đã nhen lên.

45. Họ phải cẩn thận không để cho sự yêu mến thế gian của Sa-tan nhen nhúm trong lòng mình.

46. Tín đồ đấng Christ cần phải đặc biệt cẩn thận để không nhen nhúm tình cảm gắn bó với bạn đồng nghiệp.

47. Và hôm nay anh muốn nối gót chúng tôi để nhen lại ngọn lửa chiến tranh mà chúng tôi đã kết thúc.

48. Không, bạn cần nhen nhóm trong tâm hồn mọi người một ngọn lửa về các cuộc thám hiểm ở ngoài khơi xa. "

49. b) Trường hợp nào cho thấy Phao-lô không chứa chấp sự hờn giận nhỏ nhen đối với các anh em?

50. Không, bạn cần nhen nhóm trong tâm hồn mọi người một ngọn lửa về các cuộc thám hiểm ở ngoài khơi xa.”