Nghĩa của từ nhi bằng Tiếng Việt

nhi
[nhi]
nhi khoa (nói tắt)
Bác sĩ nhi
A paeditrician.

Đặt câu với từ "nhi"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhi", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhi, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhi trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Phong Nhi!

2. Hảo nam nhi!".

3. Hai cô nhi.

4. Ma Ri bọc hài nhi trong khăn và đặt hài nhi vào trong máng cỏ.

5. Thần kinh nhi khoa.

6. Đứa bé hài nhi.

7. Tín nhi hậu gián.

8. Biệt Thiếp Mộc Nhi.

9. Dành cho Các Thiếu Nhi

10. America là quả bom nhi?

11. Em cũng là cô nhi

12. Tôi cũng là cô nhi.

13. Là cô nhi thật à?

14. Càn khôn đại na nhi

15. Nhưng lúc họ lấy thai nhi ra ngoài không phải là lúc thai nhi chết ngay đó

16. Tại sao lại giết Yên Nhi?

17. Mang Hội Thiếu Nhi về Nhà

18. Ta không thích giết nữ nhi.

19. Xờ-la-ve-nhi-a (sl

20. Cô ta làm ở khoa nhi.

21. Mộc Lan vốn là nữ nhi.

22. Nữ nhi xuất giá ấy mà

23. Còn mấy thai nhi chết đâu?

24. Nam nhi giết chóc bằng kiếm.

25. Đội nhi đồng hồ chí minh

26. Nguồn : Nhi Khoa ; tháng 6 2010

27. Họ nói họ là cô nhi

28. Hài nhi sinh ra tại đó.

29. Các thiếu nhi luôn trung kiên!

30. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc.

31. Rượu Nữ Nhi Hồng 18 năm?

32. Hài nhi sinh non cũng chết theo.

33. Đồng nhi đừng bài bạc rượu chè.

34. Nữ Hổ nhi, hung dữ hơn nữa!

35. Từ nhỏ tôi đã là cô nhi.

36. Thai nhi còn sống hay đã chết?

37. 4 Thai nhi được đẩy ra ngoài

38. Chiến tranh là của nam nhi, Éowyn.

39. Quà của 1 đứa bé cô nhi.

40. Đáng lẽ em nên vào khoa nhi.

41. Cô nhi, quả phụ được 1/3.

42. Như vậy là giống nam nhi rồi

43. LỚP ẤU NHI (18 THÁNG–2 TUỔI)

44. Kìa hàng triệu thiếu nhi vui sống

45. Tết trung thu ở cô nhi viện.

46. Công chúa cũng là một nữ nhi.

47. Cô y tá mới ở khoa nhi.

48. Nhi thần lần này đến gặp người

49. Đáng lẽ em nên vào khoa nhi

50. Thoát Hợp Thiếp Mộc Nhi (Togha Temür), hậu duệ của Chuyết Xích Hợp Tát Nhi (Jo'chi Hasar), người cuối cùng yêu cầu tước hiệu Y Nhi hãn, đã bị các Sarbadar ám sát vào năm 1353.