Nghĩa của từ nhanh như cắt bằng Tiếng Việt

Nhanh như cắt nghĩa là rất nhanh, rất mau lẹ, cực nhanh.

Cắt ở đây không phải là động từ "Cắt" mà là một danh từ riêng chỉ một loài chim gọi là chim cắt.
Ví dụ như loài Cắt lớn Xem tại wikipedia  có tốc độ bay 390KM/h là loài nhanh nhất trong giới động vật.

Đặt câu với từ "nhanh như cắt"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhanh như cắt", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhanh như cắt, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhanh như cắt trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Nó nhanh như cắt đã biến mất rồi.

2. Và nhanh như cắt, nó cắn đứt dây câu.

3. Anh ta nhanh như cắt đã vụt đến chỗ tôi.

4. Anh ta biến mất trong bóng đêm nhanh như cắt

5. Chú cá nhanh như cắt đã vọt lên khỏi mặt hồ.

6. Cậu ấy nhanh như cắt đã bắt được trái bóng ấy.

7. Vì thế trong dân gian mới có câu "Nhanh như cắt".

8. Bác ấy nhanh như cắt, vèo một cái đã đi xa rồi

9. Chú chó chạy nhanh như cắt, thoáng cái đã không thấy đâu rồi.

10. Tôi nhào xuống, nhanh như cắt giống như là bóng đêm, như là, "Vút!"

11. Bài hát có nhịp độ nhanh, dồn dập đan xen với lời bài hát của Jackson về một phụ nữ tên là Annie, người đã bị tấn công tại căn hộ của mình bởi một tên tấn công "nhanh như cắt".